Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2024, 10:18:55 SA, GMT +07:00


Tin tức
Thứ Ba, 10/1/2017
Ngày 10 tháng 1 năm 2017, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thành phần tham dự hội nghị gồm có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Hội đồng quản trị, Chánh, phó Tổng giám đốc, chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn TN, Kế toán trưởng, trưởng phó các phòng, ban Tổng công ty và Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ (chi bộ), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (giám đốc), Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn TN các cơ sở.
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 05 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 96-KH/ĐUTCT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
 
Đồng chí Bùi Xuân Dũng - Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng và cũng là để nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để từ đó giúp cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII) và học tập chuyên đề toàn khóa “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tường chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Toàn cảnh hội nghị 

Việc học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để cán bộ, đảng viên và công nhân viên lao động trong toàn Tổng Công ty hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, trong đó có Đảng bộ Tổng Công ty chúng ta. Trước hết, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động phải thật sự thấm nhuần, nắm vững những quan điểm chỉ đạo, những định hướng, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị trong toàn Đảng bộ, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ Tổng Công ty trong năm 2017. Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy đã nhấn mạnh việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, xuyên suốt trong toàn Đảng bộ, từ Tổng Công ty đến từng tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, sau đó phải được tổ chức học tập, quán triệt rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động trong toàn Tổng Công ty.  
Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia