Thứ Năm, ngày 23 tháng 5 năm 2024, 06:52:36 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 18/6/2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP
Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP
 1. Thời gian, địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  • Thời gian: 08h00’ ngày 24 tháng 6 năm 2020
  • Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hà Nội – số 1, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, Hà Nội.
 
 1. Cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:
  • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 08/5/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
  • Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).
 
 1. Chương trình Đại hội: (gửi kèm theo thông báo)
 
 1. Đăng ký tham dự:
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:
 • Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
 • Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Điện thoại: (84 4) 3943 9095              Fax: (84 4) 3943 9521
 • Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước 14h00’ ngày 23/6/2020.
 
 1. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:
1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Giấy đăng kí tham dự đại hội

3. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

5. Quy chế tổ chức họp Đại HĐCĐ thường niên năm 2020

6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT

7. Báo cáo SXKD năm 2019 và KH năm 2020

8. Báo cáo BKS trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

9. Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019

10. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

11. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020

12. Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và KH năm 2020

13. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2019 và KH năm 2020

14. Quy chế  ứng cử - bầu cử  tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia