Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2024, 09:03:31 SA, GMT +07:00


Cổ đông
Thứ Năm, 9/5/2024
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP năm 2024.Tài liệu Quy chế, mẫu văn bản sử dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP:


1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Thông báo mời họp.pdf

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Chương trình Đại hội năm 2024.pdf

3. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Quy chế tổ chức họp.pdf

4. Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029
Thông báo ứng cử, đề cử ứng viên bầu làm thành viên HĐQT, BKS.pdf

5. Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.pdf

6. Mẫu sơ yếu lý lịch
Mẫu sơ yếu lý lịch.pdf

7. Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Giấy đăng ký tham dự và Giấy ủy quyền tham dự.pdf

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban KS, Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024, các Tờ trình.

/Báo cáo, Tờ trình trình đại hội .pdf

Hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia