Thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024, 07:57:57 CH, GMT +07:00


Thứ Sáu, 8/5/2015
Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP
        Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:  
 
1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP như sau:
-Thời gian: 8h00’ ngày 14 tháng 5 năm 2015
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 1 – Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội.
 
2.  Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:
-  Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/4/2015 hoặc những người được ủy quyền tham gia hợp lệ.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

3. Chương trình Đại hội: (công bố trên website của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP)
 
4. Đăng ký tham dự: 
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: (84 4) 3943 9095           Fax: (84 4) 3943 9521
- Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ trên trước ngày 11/05/2015.

5. Tài liệu gửi kèm theo Thông báo:
7. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
8. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
9.Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BC tài chính 2015
10.Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD và ĐT năm 2014, thông qua KQ SXKD và ĐT năm 2015
11.Tờ trình thông qua BC tài chính đã được kiểm toán giai đoạn 15-08-2014 đến 31-12-2014
12.Tờ trình thông qua việc thực hiện chi thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và KH năm 2015
13.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014
14.Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc
15.Tờ trình ủy quyền cho HĐQT triển khai đề án tái cơ cấu
HANCORP

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia